Algemene voorwaarden - Massagepraktijk Centraal

1. Je afspraak
1.1 Afspraken behandelingen worden op voorhand, telefonisch, per e-mail of via de website gemaakt en zijn altijd onder vermelding van contactgegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zonder meer in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.

2. Contra-indicaties
2.1 Bij een eerste afspraak wordt een korte intakegesprek afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Massagepraktijk Centraal besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis)arts.
2.2 Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf informatie in te winnen. Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis)arts voordat je een afspraak bij Massagepraktijk Centraal maakt.
Massagepraktijk Centraal behoudt zich het recht voor om geen behandeling te verrichten, of een aangepaste behandeling te verrichten, wanneer er omstandigheden zijn waardoor de massage (misschien) niet (of gedeeltelijk niet) mag plaatsvinden. Soms kunnen, rekening houdend met die omstandigheden, massagehandgrepen worden aangepast. Dit wat betreft de dosering, de techniek of de lokalisatie.
.
3. Annuleren
3.1 Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of schriftelijk afgezegd of verzet worden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Massagepraktijk Centraal de afgesproken behandeling voor 100% bij de klant in rekening brengen. Bij klanten die later dan de afgesproken tijd bij Massagepraktijk Centraal aankomen, mag Massagepraktijk Centraal de behandeling inkorten en wijzigt het tarief niet.

4. Betalingen
4.1 Massagepraktijk Centraal vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website en in de praktijkruimte. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Alle behandelingen dienen direct na de behandeling contant of met de pin-transactie te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Massagepraktijk Centraal. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Massagepraktijk Centraal behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

5. Cadeaubonnen
5.1 Cadeaubonnen zijn voor onbepaalde tijd geldig. Wanneer u een cadeaubon met een behandeling heeft ontvangen, kan het zijn dat de waarde van de bon verschilt ten opzichte van de huidige tarieven. Als de bon wordt verzilverd, dan is het mogelijk om het verschil bij te betalen of de behandeling te verkorten.
5.2 Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.
5.3 Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden, tenzij anders overeengekomen.
5.4 Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Massagepraktijk Centraal. Het is verboden om fraude te plegen met de cadeaubonnen van Massagepraktijk Centraal, mochten wij je hierop betrappen wordt er direct aangifte gedaan en je bent niet meer welkom in de praktijkruimte van Massagepraktijk Centraal.

6. Behandelingen
6.1 Bij Massagepraktijk Centraal kunnen klanten niet terecht voor erotische massages en/of erotische handelingen. Seksueel getinte opmerkingen of handelingen worden niet op prijs gesteld. Wanneer desondanks seksueel getinte opmerkingen of handelingen voorkomen staakt de masseur per direct de behandeling. De klant is dan alsnog het gehele bedrag van de massage schuldig.
6.2 Massages worden gegeven binnen de voor de afspraak bestemde tijd. Tijd welke nodig is voor het omkleden van de klant, de benodigde intake, afrekenen en het eventueel maken van een vervolgafspraak valt buiten de behandelingstijd.
6.3 Massagepraktijk Centraal verricht ook massages op locatie van de klant. Ten tijde van een massage op locatie van de klant, dient de massageruimte schoon en hygiënisch te zijn. Indien hier in alle redelijkheid niet aan voldaan kan worden, is de masseur gerechtigd de behandeling te annuleren met volledige betalingsverplichting van de klant. Massagepraktijk Ontspanning komt aan huis bij een massageafspraak vanaf minimaal 60 minuten. Behandelingen korter dan 60 minuten worden uitsluitend in de praktijk van Massagepraktijk Centraal verzorgd.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Massagepraktijk Centraal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel voortvloeiend door verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures, whiplash, diabetes, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie en medicijngebruik tijdens het intake en/of anamnesegesprek.
7.2 Massagepraktijk Centraal is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na de behandeling.
7.3 Massagepraktijk Centraal is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onjuist en/of onvolledige informatie verstrekt door de klant over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
7.4 Massagepraktijk Centraal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen rondom de praktijkruimte.
7.5 Alle behandelingen die worden aangeboden door Massagepraktijk Centraal zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust ontspanning en preventief.
7.6 Wanneer u zich laat behandelen bij Massagepraktijk Centraal, dan is dit geheel op eigen risico.

8. Intake en uw gezondheid
8.1 Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit voorafgaand aan de behandeling door te geven.
8.2 Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
8.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind.

9. Klachten
9.1 Klachten over de behandeling dienen direct na de behandeling kenbaar gemaakt te worden of binnen 24 uur per e-mail. Massagepraktijk Centraal zal een passende oplossing aanbieden.

10. Privacy
10.1 De klant voorziet Massagepraktijk Centraal voorafgaand aan de eerste behandeling van een aantal persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Massagepraktijk Centraal behandelt de vertrouwelijke gegeven van de klant volgens de voorschriften van de Algemene Verordening gegevensbescherming. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

11. Uitsluiting van deelname en behandeling
11.1 Massagepraktijk Centraal behoudt zich het recht voor een klant van deelname of behandeling uit te sluiten.

12. Slotbepalingen
12.1 Op elke overeenkomst tussen Massagepraktijk Centraal en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk Centraal te allen tijde worden gewijzigd.